COLUMBIA SKI GLOVES – MEN

ค่าบริการ (นับวันรับรองเท้าถึงวันส่งคืน)

  • เช่ารองเท้า  1-5 วัน ราคา   500บาท
  • เช่ารองเท้า  6-10 วัน ราคา  800 บาท
  • เช่ารองเท้า  11-15 วัน ราคา  1,000 บาท
  • ประกัน 2,000 บาท
  • พร้อมใช้งาน
ติดต่อเช็คคิวชุดนี้